Menu

U Studijskoj čitaonici korisnici se mogu služiti referentnom literaturom (enciklopedijama, leksikonima, rječnicima, bibliografijama, priručnicima), periodikom (novinama i časopisima) te ostalom stručnom i znanstvenom literaturom. Korisnicima također stoje na raspolaganju računala namjenjena pretraživanju Interneta; obradi teksta i ispisu i korištenju neknjižnične građe.