Menu

U Čitaonici dnevnog i tjednog tiska korisnici mogu koristiti dnevni i tjedni tisak i periodične publikacije (Slobodna Dalmacija, Jutarnji list, Večernji list,  Šibenski list,  Globus, Gloria, OK,  Meridijani, National Geographic).